Kennis

Werksessies

Kick-off Expertteam Warmte

Woensdag 12 mei vond de Kick-Off van het Gelders Expertteam Warmte plaats met een interactieve online sessie. Met 35 aanwezige gemeenten werd het Expertteam geïntroduceerd door Jan van der Meer.

In deze webinar bespraken we wat het doel is van het Expertteam, voor welke expertises gemeenten bij hen kunnen aankloppen en hoe het intake proces verloopt. Naar aanleiding van interessante vragen en goede ideeën vanuit deze webinar zal er binnenkort een Q&A aan de site worden toegevoegd.

Download hiernaast de presentatie van de online kick-off

Bekijk onze volgende events

Agenda

Werksessie – van TVW naar Uitvoeringsprogramma

De werksessie van 2 juni ging dieper in op de concretiseringsslag van de TVW. Hoe komt het uitvoeringsprogramma eruit te zien? Waarop baseer je de keuze voor een gebied om te starten? Wat komt allemaal kijken bij het opstellen van een WUP?

Download hiernaast de presentatie van de werksessie

Werksessie – Marktordening

De werksessies  van 8 juni ging dieper in op het thema marktordening. De TVW leidt tot enkele belangrijke keuzes: welke rol neem ik als gemeente in collectieve warmteprojecten of juist bij individuele oplossingen? Hoe vertaal ik deze rolneming naar impact op de gemeentebegroting?

Download hiernaast de presentatie van de werksessie

Kennis vragen

Hoe bepaal ik woonlastenneutraliteit?

Deze vraag stelde de gemeente Zevenaar aan het Expertteam Warmte. Wij stelden hiervoor een korte notitie op om verschillende definities van woonlastenneutraliteit naast elkaar te zetten. Er is namelijk meer dan één manier om woonlastenneutraliteit te bepalen.

Download hiernaast de notitie

Landelijke studies

Monitor concept-RES

De Monitor concept-RES brengt op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën in beeld in hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 terawattuur (TWh) door middel van hernieuwbare elektriciteit uit wind en grootschalige zon-PV installaties op land lijkt te kunnen worden bereikt in 2030 op basis van alle dertig concept-RES’en.

Link: https://www.pbl.nl/publicaties/monitor-concept-res

Warmtetransitie in de praktijk

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is ingesteld om te leren hoe wijken, dorpen en buurten af te kunnen koppelen van het aardgas en hoe dit kan worden opgeschaald. Proeftuinen worden gezien als een belangrijk middel om te leren hoe de wijkaanpak kan werken, omdat zicht verkregen wordt op knelpunten en mogelijkheden door kleinschalig aan de slag te gaan.

Link: https://www.pbl.nl/publicaties/warmtetransitie-in-de-praktijk

Ontwikkelingen in de energierekening tot en met 2030

In de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV) wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de energiehuishouding van Nederland tot 2030. Deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de energierekening van huishoudens. In dit achtergrondrapport wordt ingegaan op de vertaling van de ontwikkelingen in de KEV 2020 naar de ontwikkelingen in de energierekening van huishoudens.

Link: https://www.pbl.nl/publicaties/ontwikkelingen-in-de-energierekening-tot-en-met-2030

De startanalyse

Startanalyse aardgasvrije buurten 2020

De Startanalyse presenteert de nationale kosten van vijf strategieën om zonder aardgas woningen en bedrijfsgebouwen te verwarmen. Dit rapport geeft toelichting bij de tabellen met resultaten voor elk van de ruim 13.500 buurten in Nederland.

Link: https://www.pbl.nl/publicaties/startanalyse-aardgasvrije-buurten-2020

Waterstof voor de gebouwde omgeving

Dit rapport verkent de toekomstige nationale kosten van waterstoflevering aan woningen en bedrijfsgebouwen. Het behandelt ook factoren die van invloed zijn op de toekomstige beschikbaarheid van waterstof voor verwarming van gebouwen, als alternatief voor aardgas.

Link: https://www.pbl.nl/publicaties/waterstof-voor-de-gebouwde-omgeving-operationalisering-in-de-startanalyse-2020

Bepaling energiebesparing door isolatie van gebouwen

Dit rapport geeft inzicht in de methode die in de Startanalyse 2020 is gebruikt om het effect van energiebesparing door isolatie van woningen te bepalen. De toegepaste methode is gebaseerd op het gemeten gasverbruik in woningen.

Link: https://www.pbl.nl/publicaties/bepaling-energiebesparing-door-isolatie-van-gebouwen-in-de-startanalyse-2020

Kenniscentra

ECW (Expertisecentrum Warmte)

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.
Link: https://www.expertisecentrumwarmte.nl/default.aspx

PAW (Programma Aardgasvrije Wijken)

Programma aardgasvrije wijken (PAW) is de online plek waar relevante informatie wordt gedeeld op het gebied van de aardgasvrije opgave. Op dit platform vind u informatie over het Kennis- en leerprogramma (KLP), de proeftuinen en diverse thema’s die een rol spelen bij de aardgasvrije opgave.

Link: https://aardgasvrijewijken.nl/default.aspx

GEA (Gelders Energieakkoord)

Gelderland klimaatneutraal in 2050 is de opgave waar de bijna 250 partners van het Gelders Energieakkoord (GEA) zich voor inzetten. Hierbij moet men anders wonen, anders werken, anders eten en anders produceren. Hoe? Door onze nek uit te steken met ideeën, initiatieven en innovaties. Dat noemt het GEA: de kracht van samen…

Link: https://www.geldersenergieakkoord.nl

Klimaatmonitor per gemeente

De Klimaatmonitor van Rijksoverheid presenteert in opdracht van het ministerie van EZK trends in de energietransitie. Gemeenten en provincies kunnen hun voortgang monitoren met deze gegevens. Via het dashboard kun u van alle gemeenten informatie inzien over verschillende onderwerpen binnen de energietransitie.

Link: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/

Tools/middelen

Template businesscase warmtenetten

Huurwoningen bieden voor veel gemeenten kansen in de warmtetransitie. Samen met corporaties kunnen ze op deze manier veel woningen in een keer aanpakken en aardgasvrij maken, bijvoorbeeld door het aansluiten op een warmtenet. Maar wanneer is het interessant om zo’n warmtenet te ontwikkelen? Daarvoor biedt het ECW een template, ontwikkeld door TNO, voor het maken van een businesscase voor een warmtenet.

Link: Template businesscase warmtenetten – Expertise Centrum Warmte