Welkom bij het Gelders Expertteam Warmte

In 2030 moet de broeikasuitstoot in Gelderland met 55% zijn verminderd, ten opzichte van 1990. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we daarom ook onze huizen anders verwarmen. Dit betekent onder andere dat 500.000 Gelderse woningen verduurzaamd worden.

Met gemeente Nijmegen, netwerkbedrijf Liander en provincie Gelderland is het Gelders Expertteam Warmte opgezet. Dit Expertteam ondersteunt gemeenten bij het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Samen dragen we bij aan een gezonder klimaat.

Het Expertteam is een team van specialisten op het gebied van de warmtetransitie met kennis van warmtetechniek, juridische kennis over het aanwijzen van warmtekavels, kennis van de markt, het doorrekenen van business cases, financiering en contractvorming. Het Expertteam biedt aan alle Gelderse gemeenten praktische ondersteuning als onafhankelijke adviseur. Het Expertteam Warmte helpt gemeenten onder meer om de juiste vragen te stellen aan partners, consultants, woningcorporaties en warmtebedrijven.

Het Expertteam Warmte wordt gevormd door Royal HaskoningDHV en Fakton Energy. Ons partnerschip laat zich het best omschrijven als complementair op vakgebieden.

Fakton Energy

Fakton Energy vertaalt de technische uitgangpunten in integrale businesscases en vult strategische, financiële, marktordenings- en governancevraagstukken in voor gemeenten en samenwerkingsconstructen. Daarbij is Fakton Energy specialist in het regisseren van dealmakings- , aanbestedings- en andere marktbenaderingstrajecten om te komen tot toekomstbestendige warmte-overeenkomsten tussen warmtebedrijven, woningcorporaties en gemeenten.

De lijfspreuk van Fakton Energy – “Omdat we in 2050 klaar willen zijn” – spreekt voor wat wij doen: het concreet maken van de Energietransitie. Onze activiteiten laten zich het beste beschrijven als het organiseren en regisseren van de zakelijke kant van de energietransitie in de gebouwde omgeving: strategiebepaling, uitwerking van beleid, verkennen van de haalbaarheid, opstellen van een businessplan en businesscase met scherpe commerciële strategie en het vervolgens regisseren van het proces naar effectieve publiek-private samenwerkingen tussen de partijen in de keten via duurzame warmte-overeenkomsten.

Hans Otten
Market director,
Fakton Energy
+31(0)6-11006828
vraag@expertteamwarmte.nl
hans.otten@expertteamwarmte.nl

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau met een brede expertise. Royal HaskoningDHV heeft uitgebreide ervaring op het gebied van de energie- en warmtetransitie. WIj  ondersteunen diverse typen klanten bij het formuleren van bronnenstrategieën, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Zo ondersteunen wij op dit moment circa 30 gemeenten bij de totstandkoming van hun Transitievisie Warmte. Bovendien beschikt Royal Haskoning over een eigen afdeling met juridische experts. Onze juridisch experts zijn in te zetten op alle typen vragen rondom de Wet Collectieve Warmtevoorzieningen, de Omgevingswet en contractvorming.

De missie van Royal HaskoningDHV is Enhancing Society Together. Die missie vormt de leidraad in onze manier van werken. Zeker ook in de warmtetransitie. Want we zien dat de grote impact die de warmtetransitie heeft op onze klanten, zowel geweldige kansen biedt als soms onbehaaglijk grote onzekerheid en complexiteit. Om die onzekerheid en complexiteit het hoofd te bieden is een integrale samenwerking tussen de verschillende disciplines in onze ogen essentieel. Royal HaskoningDHV heeft expertise op alle relevante terreinen en kan ook in de uitvvoering de gewenste ondersteuning bieden om samen de overstap richting een duurzame toekomst te maken.

Daarop hebben wij drie hoofdlijnen: Strategie & Programma’s (bijv. de RES en de Transitievisies), Implementatiekracht (bijv. de engineering van warmtesystemen en bundelen van expertise van stakeholders) en Technologie (bijv. advies rondom innovatieve energie-oplossingen).

Thijs Boxem
Adviseur,
Royal HaskoningDHV
+31 (0)6-41226328
vraag@expertteamwarmte.nl
thijs.boxem@expertteamwarmte.nl